Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

1. Henkilötietojen käsittely SOTE Kotiin Oy:ssä

SOTE Kotiin Oy (jäljempänä SK) käsittelee henkilötietoja luottamuksellisesti ja vain
siinä määrin kuin on tarpeen. Lähtökohtana henkilötietojen käsittelyyn liittyvässä
toiminnassa on EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679/EU). Henkilötiedoilla
tarkoitetaan kaikkia luonnolliseen henkilöön (rekisteröity) liittyviä tietoja. Esimerkiksi
nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero ovat henkilötietoja. SK:n omistamalla
Hieroja-kotiin.fi -verkkosivulla rekisteröityjä ovat kaikki, joilla on sisäänkirjautumiseen
vaadittava käyttäjätunnus sekä ne kolmannet osapuolet, joille käyttäjätunnuksen omaava
henkilö on tilannut SK:n tarjoamia palveluita. Henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan
lähes mitä tahansa henkilötietoihin kohdistuvaa toimintoa, kuten keräämistä, tallentamista,
muokkaamista ja jopa katselua. Henkilötietojen käsittely SK:ssa perustuu rekisteröidyn
antamaan suostumukseen. Rekisteröity voi peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa,
minkä johdosta palvelua ei enää voi käyttää. Mikäli SK:n tarjoamia palveluita tilataan
kolmannelle osapuolelle, perustuu kolmannen osapuolen henkilötietojen käsittely
SK:n ja tilauksen tehneen rekisteröidyn väliseen sopimukseen. SK toimii rekisteröityjen
henkilötiedoista koostuvan asiakasrekisterin ns. rekisterinpitäjänä. Tämä luo eräitä
velvollisuuksia SK:lle. Niin ikään rekisteröidyllä on oikeuksia ja niitä selostetaan
tarkemmin alla. Rekisteröity voi olla yhteydessä SK:iin kaikissa henkilötietojen
käsittelyyn liittyvissä asioissa lähettämällä vapaamuotoisen, allekirjoitetun kirjeen
osoitteeseen: SOTE Kotiin Oy, Pengerkatu 4 A 4, 00530 Helsinki.
Henkilötietoihin pääsy SK:ssa on rajattu. Ainoastaan ne työntekijät, joiden on
työtehtäviensä vuoksi käsiteltävä henkilötietoja, voi niihin päästä käsiksi. Nämä henkilöt
on lisäksi koulutettu käsittelemään henkilötietoja tietosuojaa ja tietoturvaa kunnioittavalla
ja lainmukaisella tavalla. SK huolehtii tietoturvasta. Palvelun tietoturvan varmistamiseen
käytetään yleisiä, parhaiksi havaittuja menetelmiä. SK:n käsittelemät henkilötiedot
sijaitsevat Suomen Hostingpalvelu Oy:n palvelimilla. Tietoturvan taso varmistetaan
käyttämällä asianmukaista tekniikkaa ja salausta. Henkilötietoihin käsiksi pääsevät
työntekijät käyttävät erittäin vahvoja ja jatkuvasti vaihtuvia salasanoja. Kaikilla
työntekijöillä on niinikään vaitiolovelvollisuus koskien kaikkia henkilötietoja. SK
säilyttää käsittelemiään henkilötietoja lähtökohtaisesti niin kauan kuin on tarpeen
palvelun toteuttamiseksi ja asiakassuhteen hoitamiseksi. Kun rekisteröity poistaa
käyttäjätunnuksensa, poistetaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot kuuden kuukauden
kuluessa.

2. Kerättävät henkilötiedot ja käyttötarkoitukset

Lähtökohtana henkilötietojen käsittelyssä SK:ssa on niin sanottu
käyttötarkoitussidonnaisuus. Näin ollen keräämiämme henkilötietoja käsitellään
ainoastaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerättykin. Henkilötietoja
käsitellään ensisijaisesti siihen, että voimme taata rekisteröidylle mahdollisimman
hyvän palvelun. Henkilötietoja voidaan SK:ssa käyttää ainoastaan Hieroja-kotiin.fi
–verkkosivuston palvelujen toteuttamiseen, palvelujen mainostamiseen,
asiakassuhteen (rekisteröity – SK) hoitamiseen ja kehittämiseen, Hieroja-kotiin.fi –
verkkkosivuston tapahtumien varmistamiseen (ml. kirjautuminen, viestintä, osto- ja
tilaustapahtumat), yrityksen sisäisen tilastollisen seurannan suorittamiseen sekä
palvelumme kehittämiseen.
SK voi kerätä seuraavia tietoja, joista osa on henkilötietoja: yhteystiedot (nimi, osoite,
puhelinnumero, sähköpostiosoite), rekisteröitymistiedot (käyttäjätunnus, salasana ja
muu yksilöivä tunnus), ikä, sukupuoli, mahdolliset allergiat ja tieto rekisteröidyn
osoitteessa olevista kotieläimistä, viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä
palvelujen käyttöä koskeva tiedot ja mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella
kerätyt tiedot.
SK:n keräämät tiedot perustuvat itse keräämiinsä ja rekisteröidyn antamiin tietoihin.
Mikäli rekisteröity on muu kuin käyttäjätunnuksen omaava (kolmas osapuoli),
henkilötiedot saadaan käyttäjätunnuksen omaavalta rekisteröidyltä.

3. Henkilötietojen siirtäminen

SK voi käyttää palvelunsa toteuttamisessa seuraavia palveluja: checkout, hostingpalvelu.
SK voi palvelun toteuttamisessa siirtää rekisteröidyn henkilötietoja näihin palveluihin.
EU:n yleinen tietosuoja-asetus soveltuu silloinkin, kun edellä mainitut palveluntarjoajat
käsittelevät SK:n keräämiä henkilötietoja. SK:n käyttämät palvelimet sijaitsevat Euroopan
unionin alueella.

4. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada SK:lta tieto siitä, että häntä koskevia henkilötietoja
käsitellään ja halutessaan hän voi pyytää SK:lta häntä koskevat henkilötiedot. Mikäli
SK:n käsittelemissä henkilötiedoissa on epätarkkuuksia tai virheitä, voi rekisteröity
vaatia tietojen oikaisemista. Rekisteröidyllä on niin ikään oikeus tulla unohdetuksi.
Rekisteröity voi siis eräissä tapauksissa poistattaa häntä koskevat henkilötiedot.
Rekisteröity voi myös vastustaa tai tietyissä tapauksissa rajoittaa henkilötietojensa
käsittelyä. Henkilötietojen poistattaminen ja niiden käsittelyn vastustaminen tai
rajoittaminen johtaa kuitenkin siihen, ettei SK:n tarjoamaa, Hieroja-kotiin.fi
–verkkosivun kirjautumista edellyttäviä palveluita voida käyttää. Rekisteröity voi
tehdä esimerkiksi omia henkilötietoja koskevan tietopyynnön SK:lle lähettämällä
yksilöidyn tietopyynnön vapaamuotoisella kirjeellä 1 kohdassa mainittuun
osoitteeseen. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus kieltää suoramarkkinointi eikä se estä
palvelun käyttöä jatkossa.
Jokaisella rekisteröidyllä on myös oikeus milloin vain tehdä valitus rekisterinpitäjän
toiminnasta valvontaviranomaiselle. Suomessa valvontaviranomaisena toimii
Tietosuojavaltuutettu.