Hieroja-kotiin.fi -Verkkosivun ja Välityspalvelujen yleiset käyttöehdot

Hieroja-kotiin.fi -Verkkosivun ja
Välityspalvelujen yleiset käyttöehdot

(voimassa 31.5.2018 alkaen)
1. Käyttöehtojen soveltamisala ja hyväksyminen

Sote Kotiin Oy (jatkossa Yritys), Y-tunnus: 2886181-4, omistaa tämän Verkkosivun ja sillä olevat
Välityspalvelut. Yrityksen kotipaikka on Helsinki. Näitä käyttöehtoja sovelletaan Yrityksen
Verkkosivun käyttöön sekä kaikkiin Yrityksen Välityspalveluihin, ellei yksittäisistä palvelukohtaisista
käyttöehdoista muuta johdu. Yritys tarjoaa Välityspalvelun, jossa yksittäiset Hierojat voivat tarjota
Hierontapalveluita.
Käyttämällä www.hieroja-kotiin.fi -Verkkosivua ja Yrityksen Välityspalveluja hyväksyt nämä
Käyttöehdot sekä Tietosuojaselosteen ja sitoudut noudattamaan niitä. Mikäli et hyväksy näitä
Käyttöehtoja sekä Tietosuojaselostetta, et ole oikeutettu käyttämään tätä Verkkosivua taikka sillä
olevia Välityspalveluja. Mikäli Asiakas on alaikäinen, tulee hänen varmistaa, että hänen huoltajansa
antaa suostumuksen Välityspalvelun käyttöön ja on tietoinen Käyttöehtojen sisällöstä.

2. Käyttöehtojen muuttaminen

Yritys pidättää oikeuden muuttaa näitä Käyttöehtoja milloin tahansa. Käyttöehtoihin tehtävistä
muutoksista tiedotetaan Yhtiön Verkkosivulla ja ehdot tulevat voimaan välittömästi julkaisun jälkeen
ja sitovat kaikkia Verkkosivun ja Välityspalvelujen käyttäjiä. Jatkamalla Verkkosivun ja
Välityspalvelujen käyttämistä hyväksyt muutokset Käyttöehtoihin.

3. Verkkosivun ja Välityspalvelujen käyttäminen

3.1 Tekniset vaatimukset

Yrityksen tarjoamilla Välityspalveluilla saattaa olla teknisiin valmiuksiin liittyviä erityisvaatimuksia.
Verkkosivun ja Välityspalvelujen käyttäjä on itse vastuussa Verkkosivun ja Välityspalvelujen käyttöön
liittyvien teknisten valmiuksen varmistamisesta.
Yritys ei vastaa teknisistä syistä tai päivityksistä johtuvista tilapäisistä esteistä tai ongelmista
Verkkosivun tai Välityspalvelujen saatavuuteen.

3.2 Rekisteröityminen

Eräiden Välityspalvelujen saatavuus saattaa edellyttää käyttäjäksi rekisteröitymistä sekä maksua
kyseisestä Välityspalvelusta. Käyttäjäksi rekisteröityvä vakuuttaa antamansa tiedot oikeiksi. Väärien
tietojen antaminen oikeuttaa Yrityksen irtisanomaan Välityspalvelun käyttöön oikeuttavan sopimuksen.
Käyttäjäksi rekisteröityvältä kerättävät tiedot määritellään tarkemmin Tietosuojaselosteessa sekä
mahdollisissa Välityspalvelukohtaisissa ehdoissa. Käyttäjäksi rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjälle
luodaan henkilökohtainen käyttäjätili, jolle kirjaudutaan salasanalla. Käyttäjältä edellytetään
kirjautumistietojen säilyttämisen sekä sivullisille kertomisen osalta luottamuksellisuutta. Käyttäjätili on
henkilökohtainen eikä sen Käyttöoikeutta saa myydä, vuokrata tai muutoin siirtää kolmannelle
osapuolelle ilman erillistä etukäteistä, kirjallista suostumusta Yritykseltä. Käyttäjätilin luovuttaminen
sivulliselle oikeuttaa Yrityksen irtisanomaan Välityspalvelun käyttöön oikeuttavan sopimuksen.
Verkkosivun tai Välityspalvelun käyttäjällä ei ole tällöin oikeutta vahingonkorvaukseen tai maksettujen
maksujen palautukseen. Verkkosivun tai Välityspalvelun käyttäjä on vastuussa väärinkäytöksen
Yritykselle aiheuttamista vahingoista. Käyttäjä voi kuitenkin tilata Välityspalvelusta Hierontapalveluita
suoritettavaksi muille henkilöille ja myös muuhun kuin omaan osoitteeseen.

3.3 Hierontapalvelujen tilaaminen ja tilauksen peruminen

Käyttäjä voi tilata Hierontapalveluja Yrityksen Välityspalvelun kautta. Tilaus katsotaan tarjoukseksi
ostaa Hierontapalveluja Yrityksen ilmoittamien hintojen ja Käyttöehtojen mukaisesti. Sopimus on
sitova, kun Käyttäjä saa tilausvahvistuksen, jossa ilmoitetaan tilauksen vastaanottamisesta.
Tilausvahvistuksessa ilmoitetaan myös Hierojan henkilö, Hierontapalvelun suorittamisajankohta sekä
–paikka. Hieroja vastaa Hierontapalvelun suorittamisesta, käytettävistä materiaaleista,
Hierontapalvelun sujuvuudesta sekä mahdollisista Käyttäjälle aiheuttamistaan vahingoista.
Käyttäjän on huolehdittava siitä, että Hierontapalvelujen suorittamiselle on varattu riittävät tilat.
Käytännössä Hierontapalvelujen suorittaminen edellyttää noin 3 x 2 metriä käsittävän tyhjän tilan.
Käyttäjä voi perua vahvistamattoman tilauksen Välityspalvelussa ilman lisämaksua. Mikäli tilaus on
vahvistettu, Käyttäjä voi perua tilauksen ilman lisämaksua vähintään 24 tuntia ennen
tilausvahvistuksessa ilmoitettua Hierontapalvelun suorittamisajankohtaa. Mikäli Käyttäjä peruu
tilauksen alle 24 tuntia tilausvahvistuksessa ilmoitetusta Hierontapalvelun suorittamisajankohdasta,
peritään suorittamattomasta Hierontapalvelusta tilausvahvistuksessa ilmoitettu hinta laskua vastaan.
Mikäli tilausvahvistuksessa ilmoitettu Hieroja ei ennalta-arvaamattomista syistä pääse paikalle
tilausvahvistuksessa ilmoitettuna suorittamisajankohtana, ilmoittaa Yritys tästä Hierontapalvelun
tilanneelle Käyttäjälle viipymättä. Yritys voi tarjota mahdollisuuksien mukaan eri Hierojaa tai uutta
Hierontapalvelun suorittamisajankohtaa. Yritys ei vastaa Hierontapalvelun peruuntumisesta
mahdollisesti aiheutuneista kuluista tai vahingoista.

3.4 Palvelun mainostaminen

Verkkosivun tai Välityspalvelun käyttäjä saa julkaista sosiaalisessa mediassa ja muussa mediassa
linkkejä Verkkosivulle tai Välityspalvelun etusivulle siten kuin tämä voidaan katsoa hyväksyttäväksi,
lainmukaiseksi eikä se ole omiaan loukkaamaan tai käyttämään hyväksi Yrityksen mainetta.
Verkkosivun tai Välityspalvelun käyttäjä ei kuitenkaan saa esiintyä Yrityksen edustajana, työntekijänä,
kumppanina tai muutoin liittyvänsä Yrityksen yritystoimintaan.

3.5 Hierontapalvelujen maksun suorittaminen

Maksullisten Hierontapalvelujen ostamisessa käytetään ulkoisen Välityspalveluntarjoajan iZettle-
maksupalvelua, ellei palvelukohtaisista käyttöehdoista muuta johdu. Käytännössä maksu suoritetaan
Hierojalle pankki- ja luottokortinlukijan välityksellä. Seuraavat kortit kelpaavat maksuvälineiksi: Visa,
Visa Electron, Master Card, American Express, JCB, Maestro. Maksupalvelun omiin ehtoihin voi
tutustua tällä sivulla: https://www.izettle.com/fi/terms
Yritys ei vastaa mahdollisista katkoksista tai muista ongelmista ulkoisen palveluntarjoajan
maksuliikennejärjestelmässä. Mikäli maksujärjestelmä ei Yrityksestä riippumattomista syistä ole
toiminnallinen, lähettää Yritys Hierontapalvelun vastaanottaneelle Käyttäjälle laskun.

3.6 Tyytyväisyystakuu

Hierontapalveluita tarjoavat Hierojat ovat sitoutuneet 100 % tyytyväisyystakuuseen. Mikäli Käyttäjä ei
ole tyytyväinen saamaansa Hierontapalveluun, ei maksua suoritetusta Hierontapalvelusta peritä.

4. Immateriaalioikeudet ja käyttäjän vastuu luvattomasta käytöstä

Yritys omistaa Verkkosivun ja Välityspalvelujen sisällön ja niiden tekijänoikeuslain tarkoittamat kaikki
taloudelliset oikeudet, ellei toisin ole määritelty. Yritys antaa Käyttäjätilin haltijalle
Välityspalvelukohtaisten käyttöehtojen mukaisen Käyttöoikeuden kyseiseen Välityspalveluun.
Verkkosivun tai Välityspalvelun käyttäjällä ei ole oikeutta kopioida, luovuttaa, julkaista, saattaa
yleisön saataviin, hyödyntää kaupallisesti eikä muullakaan tavalla käyttää Verkkosivun,
Välityspalvelujen tai niiden sisältöihin sisältyviä tietokantoja tai ohjelmia muuten kuin näiden

käyttöehtojen taikka Välityspalvelukohtaisten käyttöehtojen mukaisesti. Verkkosivun tai
Välityspalvelun käyttäjällä ei ole oikeutta kerätä Verkkosivulta tai Välityspalveluista
osakokonaisuuksia ja muodostaa niistä omia Välityspalvelu- tai aineistokokonaisuuksia. Sisällön
käyttäminen tai hyödyntäminen tekijänoikeuslain sopimuslisenssiä koskevien säännösten perusteella on
kielletty.
Jos Yrityksellä on perusteltu syy epäillä, että Verkkosivun tai Välityspalvelun käyttäjä on toiminut
näiden ehtojen, Tietosuojaselosteen taikka palvelukohtaisten käyttöehtojen vastaisesti, Yrityksellä on
oikeus poistaa Käyttöoikeus tai ryhtyä muihin toimenpiteisiin siltä osin kuin se on tarpeellista
Käyttöehtojen vastaisen toiminnan lopettamiseksi (ml. rikosilmoituksen tekeminen). Verkkosivun tai
Välityspalvelun käyttäjällä ei ole tällöin oikeutta vahingonkorvaukseen tai maksettujen maksujen
palautukseen. Verkkosivun tai Välityspalvelun käyttäjä on vastuussa väärinkäytöksen Yritykselle
aiheuttamista vahingoista.

5. Henkilötietojen käsittely

Yritys käsittelee Käyttäjäksi rekisteröityneiden henkilötietoja näiden Käyttöehtojen,
Tietosuojaselosteen, Välityspalvelukohtaisten käyttöehtojen sekä yksityisyydensuojaa koskevan
lainsäädännön mukaisesti. Yritys voi käyttää ulkopuolisia Välityspalveluntarjoajia henkilötietojen
hallinnointia varten Verkkosivun ja Välityspalvelujen päivitysten yhteydessä. Verkkosivu tai
Välityspalvelut saattavat käyttää evästeitä (cookies).

6. Vastuu sisällöstä ja vastuunrajoitus

6.1 Verkkosivu ja Välityspalvelu

Yritys päivittää Verkkosivua ja Välityspalveluja tarpeen sekä harkintansa mukaan. Osa
Välityspalveluista saattaa olla staattisia eikä niitä päivitetä ollenkaan. Yritys ei kuitenkaan takaa
Verkkosivulla ja Välityspalveluissa esitettyjen tietojen ajantasaisuutta eikä sisällön oikeellisuutta. Jollei
pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Yritys ei vastaa mistään välittömästä tai välillisestä
vahingosta, joka Verkkosivun tai Välityspalvelun käyttäjälle mahdollisesti aiheutuu Verkkosivun tai
Välityspalvelun tai niiden sisällön käyttämisestä ja soveltamisesta.

6.2 Vastuu Hierontapalveluista ja vastuunrajoitus

Hierontapalvelujen tilaaminen ja niiden vastaanottaminen tapahtuu Käyttäjän omalla vastuulla. Yritys
vastaa ainoastaan Välityspalvelun toimivuudesta eikä siten anna nimenomaisia, epäsuoria tai
pakottavia tai muita takuita Hierontapalvelujen laadusta taikka sopivuudesta Käyttäjän tarkoitukseen.
Yritys ei vastaa mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta, joka aiheutuu Hierojan toimesta tai
toimettomuudesta, Verkkosivujen käyttöhäiriöistä tai Hierojan neuvosta tai neuvottomuudesta.
Yritys ei vastaa Verkkosivusta tai sen hallitsemilta verkkosivuilta ulkoisille sivustoille ohjautuvien
linkkien toimivuudesta tai tällaisten sivujen sisällöstä.

7. Erotettavuus

Mikäli mikä tahansa näiden Käyttöehtojen osa todetaan laittomaksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi,
kyseinen osa erotetaan näistä Käyttöehdoista. Kaikki muut osat pysyvät voimassa kyseisen erottamisen
vaikuttamatta niihin.

8. Sovellettava laki ja riitojen ratkaiseminen

Verkkosivun sekä Välityspalvelujen käyttöön ja näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.
Verkkosivun tai Välityspalvelujen käytöstä mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan Helsingin
käräjäoikeudessa